CENTRALE CIEPLNE

Dla prawidłowego nadzoru i obsługi instalacji ogrzewczej decydujące znaczenie ma usytuowanie i ukształtowanie centrali cieplnej, wynikające z doświadczeń zdobytych na podstawie praktyki. Właściwy układ kotłowni, odpowiednie usytuowanie składu opału i dróg dojazdowych, prosty sposób wbudowania poszczególnych części składowych, łatwy dostęp do najważniejszych części instalacji oraz wyposażenie w przyrządy kontrolno-pomiarowe ułatwiają obsługę i stwarzają warunki do ekonomicznej pracy. Na tym tle specjalnie podkreśla się ważność Wytycznych, dotyczących kotłowni i składów opału, wydanych przez Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów, które zawierają cenne wskazówki zarówno dla ogrzewników, jak i dla architektów, co do ukształtowania central cieplnych wszystkich wielkości.
KOTŁOWNIA USYTUOWANIE I WIELKOŚĆ KOTŁOWNI Do instalacji ogrzewczych w budynkach o małej i średniej wielkości ze względu na konieczność uzyskania najkrótszych połączeń kotłów z kominem oraz prostej i niezawodnej w ruchu dostawy opału stosuje się najczęściej kotłownie wykonane wewnątrz budynków Przy centralnym usytuowaniu kotłowni dochodzi możliwość zestawienia najkrótszych przewodów przy najmniej szych jednocześnie średnicach. Należy unikać umieszczenia komina przy ścianie zewnętrznej ze względu na trudności budowlane oraz mniej korzystne warunki odprowadzania spalin, jak również ze względu na stosowanie odsadzek na kominie (odchyleń otworu komina na bok w stosunku do osi podstawy) i długich czopuchów lub kanałów spalinowych między kotłem i kominem. Pożądane jest usytuowanie wylotu komina w pobliżu kalenicy dachu, aby zabezpieczyć się przed szkodliwymi wpływem wiatru. W miarę możności front kotłów powinien być oświetlony światłem dziennym o ile to jest możliwe, w każdym normalnie ogrzewanym domu wejście do kotłowni powinno, być bezpośrednio z zewnątrz budynku. W instalacjach o wydajności powyżej 150000 kcal/h należy bezwarunkowo przewidzieć bezpośrednie wyjście na zewnątrz. Im większa jest instalacja ogrzewcza, tym bardziej decydującym czynnikiem dla usytuowania kotłowni staje się łatwość dowozu opału i prosty sposób usuwania produktów spalania. Jeśli nie można uniknąć silnego ochłodzenia gazów spalinowych przy odpowiedniej izolacji cieplnej ścian komina, to nie należy stosować komina wolnostojącego. W dużych budowlach architekt powinien zawczasu obmyślić sprawę wielkości i usytuowania kotłowni. Zapotrzebowanie miejsca na kotłownię i skład opału można w pierwszym przybliżeniu określić z kubatury ogrzewanych pomieszczeń. Najczęściej przyjmuje się wielkość zapotrzebowania ciepła dla budynków w wykonaniu normalnym przeciętnie 40 kcal/m3h [patrz też: olx praca radom, olx praca częstochowa, ral 7045]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx praca częstochowa olx praca radom ral 7045